Klauzula Informacyjna SML SP. Z O.OI Dane Administratora Danych Osobowych


Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest SML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628286 i posługująca się numerem NIP 5842751666 zwana dalej „Administratorem”, kapitał zakładowy 200.000,00 złotych.

We wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@smlmieszkania.com.pl. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.


II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu przygotowania i dostarczenia indywidualnej oferty na wykończenie mieszkania przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu (jeżeli został podany),


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu archiwalnym i dowodowym (tj. na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć dla wykazania faktów o znaczeniu prawnym) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).


III Prawo do cofnięcia zgody


1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać wiadomość bezpośrednio na adres email: biuro@smlmieszkania.com.pl
 • bądź tradycyjnie na adres: SML Sp. z o.o. ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsku,
  - z dopiskiem: SML-dane osobowe,3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, informujemy, że jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne (tj. do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania)


IV Wymóg podania danych osobowych


1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).

2. Aby móc przygotować i dostarczyć indywidualną ofertę konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub/i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie przygotować oraz wysłać do Pana/Pani oferty.


V Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


VI Odbiorcy danych osobowych


1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym przekazujemy Pani/Pana dane swoim pracownikom i w razie potrzeby firmie odpowiedzialnej za obsługę informatyczną, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Ponadto może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, publicznym bądź prywatnym. Dlatego trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Ze swojej strony zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań aby każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych poddany był wnikliwej analizie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej, która nie posiada prawa dostępu do żądanych informacji.


VII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.


Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.


VIII Uprawnienia podmiotów danych


1. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania kopii danych;
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.


2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (pkt III )w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Jednak pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych o ile taka zgoda była wydana. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy tego przetwarzania. Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

6. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości na adres biuro@smlmieszkania.com.pl
 • bądź tradycyjnie na adres administratora danych tj. SML Sp. z o.o. ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsku, z dopiskiem: SML-dane osobowe,IX Prawo do wniesienia skargi


W przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


X Postanowienia końcowe


W zakresie nieuregulowanym niniejszą klauzulą obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.